הידעת? גביית תשלום נוסף לוועד הבית – איך עושים זאת?

תשלום נוסף למעשה הינו גבייה נפרדת  לועד הבית מעבר לתשלומים השוטפים המיועדים לניהול ולאחזקה השוטפת של הבניין. לא אחת קורים אירועים אותם לא צפינו אשר גוררים הוצאות כספיות נוספות בבניין החורגות מהתקציב השנתי. אירועים אלו עלולים להתרחש: כתוצאה מתקלות של נזילות בגג כתוצאה מאיטום פגום, מצלמת אינטרקום שהפסיקה לפעול, נזילות מים שאינן מבוטחות על ידי הביטוח של הבניין, הוצאות משפטיות וישנן עוד סיבות רבות שעלולות לגרום להוצאות נוספות המחייבות התייחסות והשקעת משאבים.


של מי הסמכות לאשר גבייה נוספת של תשלומים?

הסמכות לפעולתו של ועד הבית מתאפשרת לו מתוקף חוק המקרקעין. הועד הוא הגוף המבצע ומוציא לפועל את רצון בעלי הדירות כפי שזה בא לידי ביטוי בהחלטות של אסיפת הדיירים  בכל אותן פעולות שוטפות שהחוק מכיר בהם כפעולות הדרושות לאחזקה ולניהול השוטף של הרכוש המשותף השייך לכל בעלי הדירות בבית.

שני סעיפים בחוק המקרקעין קובעים את סמכויותיו של ועד הבית לפעול:
סעיף 65, קובע:  "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

וסעיף 69 קובע: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא-ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

מכאן שבמקרים בהם ההוצאה הנוספת קשורה להחזקה של הרכוש המשותף וגובה ההוצאה אינו חריג הוועד רשאי ומוסמך לדרוש מהדיירים תשלום נוסף ונפרד לטיפול במקרה החריג. מקרים לדוגמא: תיקון אינטרקום, תיקון נזקי צנרת מים, תיקוני שבר וכו'.

כל שכן במקרים בהם מדובר בהוצאות חריגות בהיקפן הכספי או במהות ההוצאה גם אם בחשבון הועד קיימת יתרה כספית המאפשרת את ההוצאה, על הועד לכנס אסיפת דיירים כדי לאשר את ההוצאה. כפי שהזכרנו הועד פועל בשם הדיירים ופועל בהתאם להחלטות אסיפת הדיירים כך שבמקרים חריגים יש לערב את הדיירים ולקבל את הסכמתם מראש ולא בדיעבד.

 

המקרים  בהם הועד נדרש להסכמת כלל הדיירים לביצוע גבייה נוספת של תשלום ועד בית:

  • בהם ההוצאה תגרור את חשבון הבית המשותף לגרעון.
  • הוצאה גדולה שלא היתה צפויה כמו: תיקון יקר באחת ממערכות הבניין, שיפוץ דירה של דייר שניזוקה בשל תקלה ברכוש המשותף וכו'.
  • שיפוץ שהינו שיפור של המצב הקיים – ואינו חלק מהחזקת הבניין.
  • במקרים של פעולות חריגות כמו: תביעות משפטיות, צורך ביועץ חיצוני לבניין.
     

מה שיטת החלוקה בהוצאות של התשלום הנוסף

בעת גבייה של תשלומים נוספים מתחלקת הנשיאה בהוצאות בהתאם לשיטת החישוב הקיימת בבניין לגביית התשלומים השוטפים. כלומר אם השיטה היא לפי גודל שטח הדירה גם התשלום הנוסף יתחלק באופן יחסי בין הדירות, ואם הגבייה הינה אחידה כך תתחלק הגבייה בין הדירות באופן אחיד.  

 

סיכום הכללים להפעלה של גביית תשלום נוסף.

בכל מקרה בו ההוצאה הנוספת שייכת באופן ברור להחזקתו התקין של הרכוש המשותף וגובה ההוצאה סביר ואינו חריג, רשאי ועד הבית להורות על גבייה נפרדת של תשלום נוסף לוועד הבית מעבר לדמי ועד הבית החודשיים, וזאת ללא צורך בכינוס הדיירים ובקבלת הסכמתם. על מנת לעשות כך מספיק לועד הבית לפרסם הודעה ברורה ומנומקת לדיירים על הסיבות שהביאו אותו להחלטה על גביית תשלום נוסף וחד פעמי.

במקרים בהם מדובר בצורך לגבות תשלום עבור הוצאות שאינן שוטפות כאשר מדובר באירוע שהינו חריג במהותו ובהיקף ההוצאה אינו רשאי ועד הבית לקבל החלטה על גביית תשלום נוסף ללא הסכמת הדיירים בדרך של כינוס אסיפת דיירים.