תנאי שימוש

1.    הגדרות
1.1.    "החברה" – אתר שכנים בע"מ
1.2.    "האתר" – אתר שכנים שבכתובת www.shchenim.co.il  או כל כתובת או דומיין אחר שהחברה תפעיל מטעמה.
1.3.    "המערכת" – תוכנה לתשלום מקוון של דמי ועד בית באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר או דרך כל אמצעי אחר אשר ניתן ממנו להתממשק למערכת.
1.4.    "משתמש" – כל אדם אשר עושה שימוש בשירותי האתר או המערכת, יוצר קשר או גולש באתר לרבות ועד בית ודייר.
1.5.    "ועד בית" – מי שנרשם לאתר בשם נציגות ועד הבית, לרבות מנהל נכס לרבות חברת ניהול.
1.6.    "דייר" – משתמש אשר עושה שימוש במערכת לצורך תשלום דמי ועד בית.
1.7.    "חשבון ועד בית" – הרשמה של ועד בית למערכת והתקשרות חוזית עם החברה תאפשר שימוש בשירות סליקת אשראי לזכות ועד הבית, העברת תשלומים לחשבון הבנק של ועד הבית, ביצוע
          פעולות ייעודיות במערכת לועד הבית באתר ועדכון פרטי משתמשים המשויכים לחשבון ועד הבית.
1.8.    "חשבון משתמש" – הרשמה של משתמש לשירותי האתר תאפשר קבלת שם משתמש וסיסמא לביצוע פעולות בשירותי האתר וצפייה בנתונים האישיים של המשתמש באתר.
1.9.    "שירותים" – החברה מספקת שירות תשלום דמי ועד בית בכרטיס אשראי באופן מקוון באמצעות המערכת ובאופן טלפוני, החברה מספקת שירות באמצעות משרד עו"ד איתה היא קשורה לטיפול
          בדיירים המסרבים לשלם דמי ועד בית.
1.10.    "תקנון" / "תנאי שימוש" – כל התנאים המפורטים במסמך זה.

2.    תנאים מקדימים לביצוע פעולה באתר
2.1.    כל גולש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות,
         כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 -. מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול
         בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

3.    תנאי שימוש כללים
3.1.    כללי
3.1.1.     בעצם הכניסה לאתר ולמערכת, הורדה של מידע כלשהו ממנה, בעצם השימוש ו/או הרישום לאחד השירותים המוצעים על ידי החברה, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי
             שימוש אלה, ואתה מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו אותך, וכי תציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר ובמערכת, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי
             מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.
3.1.2.    משתמש אשר אינו מסכים לתנאים אלה, עליו להימנע משימוש במערכת או מגישה אליה, מכל הורדה של מידע ממנה, מהצטרפות ו/או רישום לאחד משירותי האתר ומכל שימוש שהוא
             בשירותי החברה.
3.1.3.     החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש. תקנות אלה יהיו נגישות בגרסה המעודכנת שלהן באתר. עצם העובדה
             שאדם עשה שימוש בשירות גם לאחר שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמתו לשינויים. האחריות לבדוק האם בוצעו שינויים בתנאי השימוש מעת לעת הינה של  המשתמש בלבד. 
3.1.4.    השירותים אשר מוצעים על ידי החברה הינם שירותים עבור יחידים וגופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי.
3.1.5.     מבלי לגרוע מכלליות האמור באיזו מהוראות תקנון זה. מובהר בזה כי השימוש שנעשה באתר על ידי המשתמש נעשה באחריותו בלבד והאתר ו/או הנהלת האתר לא יהיו אחראיים, בכל צורה
             שהיא לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג’, בכל הקשור לשימוש באתר, הן לעניין תכני האתר והן לעניין השימוש הפיזי בו, והמשתמש מצהיר בזה כי אין ולא תהיינה      
             לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מנהלי האתר בכל הקשור לכך.
3.1.6.    החברה אינה אחראית בשום אופן לפעילות ועד הבית או חברת הניהול של הבניין. כמו כן החברה אינה אחראית ליחסים בין ועד הבית או חברת הניהול לבין הדיירים בבניין, לנושא גביית
            התשלומים והשימוש בהם עבור הדיירים, או לכל נושא אחר הקשור לבניין המנוהל באתר. השימוש באתר כפוף להסכמה לאמור לעיל. 

3.2.    שירותי סליקה בכרטיס אשראי
3.2.1.    החברה תספק שירותי סליקה באמצעות חברת האשראי איתה החברה תבחר לעבוד.  בגין כל סליקה שתבוצע במערכת תיגבה עמלת סליקה בסך 1.6% מהסכום שיחוייב. בגין סליקת כרטיסי אשראי חו"ל עמלת הסליקה תעמוד על 2.5% + מע"מ
3.2.2.    החברה מפעילה שירות לועדי בתים על ידי המערכת הנמצאת באתר, המאפשרת תשלום מקוון של דמי ועד הבית באמצעות כרטיס אשראי מסוגים שונים כגון: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד,
            דיינרס . תנאי לשימוש בשירות התשלומים הינו התקשרות חוזית תקפה בין ועד הבית לבין החברה בנוגע למערכת התשלומים.
3.2.3.    בעת חילופי הרכב נציגות ועד הבית, יעדכן המשתמש את החברה בפרטי חברי ועד הבית החדשים.
3.2.4.    האחריות של ועד הבית לקביעת גובה דמי ועד הבית החודשיים לתשלום שיש לגבות הינה לפי דין לדירות השונות בבניין. 
3.2.5.     ועד הבית רשאי לקבוע בחשבון הוועד תשלומים חד פעמיים נוספים המיועדים לוועד הבית שייגבו באמצעות השירות.
3.2.6.    ועד הבית מצהיר ומתחייב כי כל התשלומים שייקבעו על ידו ייקבעו באופן חוקי במסגרת סמכותו של וועד הבית. 
3.2.7.    קביעת גובה התשלומים לחשבון ועד הבית נעשית על ידי הוועד בלבד ועל אחריותו ואין לחברה כל חלק בקביעת דמי וועד הבית והיא לא תהיה אחראית בשום דרך לגבי הסכומים שנמסרו על
            ידי וועד הבית, לרבות בדיקת אמיתות גובה התשלומים וכו'
3.2.8.     החברה רשאית לקבוע מגבלות לוועד הבית בקשר עם תשלומי הדיירים שיבוצעו באמצעות השירות, לרבות ומבלי למצות: סכום לתשלום עבור דייר בחודש או למשך תקופה; סכום כולל
             לתשלומי דיירים לחודש או לתקופה; משך התקופה עבורה מבוצעים תשלומי הדיירים; או כל מגבלה אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה. הופרו המגבלות שנקבעו על ידי החברה כאמור לעיל,
            תהיה החברה רשאית לחסום או לבטל את מתן השירות או לדרוש מוועד הבית אישורים לפי שיקול דעתה כתנאי למתן השירות.
3.2.9.    בגין כל סליקה במערכת תגבה עמלת סליקה בסך של 1.6%. יצוין, כי ככל ויהיו שינויים בתעריפי העמלות – באפשרותך לצפות בעמלת החיוב באזור "שאלות נפוצות" הנמצא באתר.
3.2.10.   אישור תשלום במערכת - במידה ומשתמש שילם עבור השירותים המוצעים במערכת באמצעות כרטיס אשראי, אזי לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני
            אותה סיפק המשתמש, קבלה עבור התשלום כאמור. שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי. המשתמש מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור
           לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3)
           האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול על המשתמש בלבד.
3.2.11.  במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי החברה המוטב, או על ידך, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאית החברה או מי מטעמה, לרבות המוטב, לבטל את    
            הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום והחברה לא תחוייב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם
            בשליטת החברה, אשר ימנעו מהחברה לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, תהא רשאית החברה
            להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת החברה בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.
            חברת אתר שכנים שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את כללי ההתקשרות המפורשים לעיל. במקרה כזה, יהא תקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר. 
3.3.    שירות מוקד תשלומים טלפוני
3.3.1.     החברה מפעילה שירות באמצעות מוקד גבייה טלפוני לצורך ביצוע תשלומים בטלפון וברורים.
3.3.2.    ההוראות שיינתנו על ידי השתמש במסגרת השירותים, יחייבו אותו לכל דבר ועניין והחברה תהיה פטורה מכל אחריות כלפי נזק שיגרם לו עקב כל שגיאה  שלו.
3.4.       טיפול בסרבני תשלום ועד בית
3.4.1.    החברה מספקת ללקוחותיה שירות  לסיוע בירוקרטי אדמינסטרטיבי לועדי בתים בעניין טיפול בסרבני תשלום ועד בית.
3.4.2.    אין לראות בפעילות החברה ייעוץ משפטי או חלופה לכזה.
3.4.3.    על הלקוחות לדעת ולהסכים כי החברה במסגרת שירות זה מעבירה את הטיפול למשרד עו"ד איתו התקשרה לצורך מתן שירות זה וכל פעילות הייעוץ המשפטי נעשית על ידי צד שלישי
            המוסמך לכך.

4.    הגבלת פרטיות
4.1.    חברת אתר שכנים פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיותך. הצהרה זו מסבירה את נהלי איסוף הנתונים והשימוש בהם באתר. ע"י גישה לאתר אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף המידע
          והשימוש בו המתוארים להלן.
4.2.    משתמש הנרשם לשירות יספק מידע מדויק ומלא ויעדכן את המידע מיד לאחר שהוא משתנה לרבות עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלו המשמשת לצורך קבלת הודעות, אישורי תשלום, מידע
          ועדכונים מן החברה.
4.3.    בעת הצטרפות משתמש לאתר, יסופק לו חשבון משתמש ותוקצה לו סיסמת כניסה לשירות באמצעותם יתבצע הקשר עם השירות באתר.
4.4.    המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לכל הפעולות ו/או הפעילויות המתבצעות תחת חשבון המשתמש שלו ו/או תחת סיסמתו, ואת מלוא האחריות לכל שימוש ו/או הפרה של סודיות
          הסיסמא ו/או חשבון המשתמש שסופק לו.
4.5.    באפשרות המשתמש להיכנס אל החשבון האישי שלו ולערוך שינויים במידע האישי הרשום בו.
4.6.    אם משתמש סבור כי נעשה שימוש בחשבונו ו/או בסיסמתו שלא כדין, הוא מתחייב בזה להודיע לאלתר וללא כל דיחוי לחברה ולשתף פעולה עמה לטיפול בבעיה. למען הסר ספק, אין בהודעת
         המשתמש כאמור בכדי לפטור אותו מהאחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש של אחר בחשבונו ו/או בסיסמתו. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לנזק שיגרם למשתמש על הפצה או אי
         שמירה נאותה על סודיות פרטי הכניסה לחשבונו בפלטפורמה.
4.7.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל ואלקטרוני.
4.8.    הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר / למערכת זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
4.9.    המשתמש זכאי לעיין בפרטיו הרשומים, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו. אם ברצונו לעשות כן עליו לפנות אל החברה במייל: info@shchenim.co.il
4.10.   המשתמש מסכים כי המידע שמסר ופרטיו האישיים יהיו חשופים לעיונם של מנהלי הבניין ו/או ועד הבית  בבית המשותף ו/או למי מטעם חברת האחזקה של הבית המשותף. יובהר כי במקרים
          מסוימים ייתכן שיתוף מידע נרחב יותר מהרשאות פרטיות אלה כאמור וזאת לשם הפעלת השירות באופן תקין.
4.11.   המשתמש יודע ומסכים כי החברה רשאית לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות שיעביר המשתמש ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות
          מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים  למשלוח הודעות כאמור, לכלל המשתמשים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של החברה. למען הסר
          ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן.
4.12.   "עוגיות" ("cookies ") הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות
          כלשהי עליו.  מטרת השימוש ב- Cookies היא ששרתי אתר שכנים יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באתר באחד השירותים.
          בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר לאתר שכנים  ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
4.13 פרטי משתמשים ולקוחות ישמשו לתפעול האתר ולא יועברו לצד ג'.

5.    מדיניות ביטול עסקה
5.1.    מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

6.    אבטחה
6.1.    משתמש ככלל וועד הבית בפרט לא ישתף את חשבונו או את פרטי המידע המשמשים לגישה לחשבון לרבות סיסמתו האישית ,ולא יאפשר לאף אחד גישה לחשבון או כל דבר אחר אשר עלול לסכן
          את אבטחת החשבון.
6.2.    במקרה בו המשתמש מודע או יש לו חשש סביר כי קיימת הפרה כלשהי של אבטחה,  כולל, כל אובדן, גניבה או חשיפה בלתי מורשית של מידע הכניסה או גישה בלתי מורשית לחשבון, עליו
         להודיע מידית לחברה ולשנות את פרטי הכניסה האישיים.
6.3.    החברה מיישמת מדיניות אבטחה מחמירה ושומרת על אבטחת המידע האישי של המשתמשים. החברה מיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את האבטחה של
         המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין שאר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מגינה על המידע האישי שלך על ידי שימוש בחומת אש,
         פרוטוקול מוצפן (SSL) והצפנת נתונים, ועמידה בתקן מחמיר PCI   לאבטחת נתוני כרטיסי אשראי. עם זאת, חברה אינה ערבה לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע
         האמור. 
6.4.    פעילות סליקת כרטיסי אשראי באתר ובמערכת עומדת בתקן PCI  DSS שהינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים. התקן חל על כל גוף המעביר, מאחסן, מעבד או מכבד נתוני אשראי. בהגדרה
         זו נכללים כל בתי העסק, וכן ספקי שירותים, בנקים וחברות האשראי הסולקות. התקן מחייב התקנת Firewall , הגנה על סיסמאות, הגנה על נתוני כרטיסי אשראי, הצפנת תשדורת נתונים, שימוש
         בתוכנת אנטי וירוס, בקרה אחר גישה לנתוני אשראי בתוך החברה, מעקב על הגישה למערכות המידע ועוד.

7.    הגבלת אחריות
7.1.1.    אספקת השירותים באתר ו/או החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים,  והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או
            הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
7.1.2.    למען הסר ספק מובהר בזה כי החברה מפעילת האתר משמשת כמתווך בלבד בינך לבין הגופים, עבורן מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. החברה או בעליו או מי מטעמם אינם ולא יהיו
            אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה
            העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם ("AS IS").  בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין
            החברה  מביעה כל עמדה היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי א. המידע והחומר המצוי באתר; ב. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר; ג. לגבי
            כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר; ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר; או
            ה. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

8.    זכויות יוצרים
8.1.    כל הדפים המצויים באתר, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחר, חומר טכנולוגי הכולל תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של
          חברת אתר שכנים בע"מ ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד.