הידעת? האם לפרסם שמות של חייבים בתשלום ועד בית על לוח המודעות בבניין?

ועדי בתים רבים מתלבטים בשאלה האם הם רשאים לפרסם את שמות החייבים תשלום ועד בית בלוח המודעות שבבניין. הדילמה שבדרך כלל עומדת בפניהם היא החשש כי עצם הפרסום הינו פגיעה בפרטיות של אדם ומצד שני אי הבאת נתוני הגבייה והחייבים בתשלום לידיעת כלל הדיירים עלול לפגוע בזכויותיהם.


מה אומר החוק בנושא

אופן פעולתו וסמכותו של ועד הבית מוקנה לו מתוקף חוק המקרקעין. ועד הבית (שנקרא בחוק נציגות הבית המשותף) "משמש כמורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" ותפקידו של ועד הבית לגבות את התשלומים הדרושים להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, תשלומים אלו הינם בגדר חובה בפני כל בעל דירה בבניין.

בנוסף לכך מגדיר החוק את אופן ניהול החשבונות על ידי הועד שעיקרה: ניהול ספר חשבונות לבניין של הוצאות והכנסות, עריכה והצגת דוח הכנסות והוצאות אחת לשישה חודשים ובנוסף לכך על הועד לאפשר לכל בעל דירה לעיין בכל עת בספר החשבונות ובכל מסמך הקשור לדין וחשבון הכספי של הבניין.

מהגדרות חוק המקרקעין אנו למדים כי על ועד הבית לפעול בשקיפות מלאה כלפי כל הדיירים בכל עניין ובפרט בהצגת הדין וחשבון הכספי, מכאן שפרסום דין וחשבון כספי בפני כלל הדיירים המפרט את סטאטוס ההכנסות (דיירים ששילמו) והתקדמות הגבייה עומדת בקנה אחד עם החוק ויש מקום לפרסום דין וחשבון של דיירים ששילמו את חובם לועד ואת אלה שטרם עשו זאת.

בהתאם לחוק המקרקעין חוב לחשבון הבית המשותף אינו עניין פרטי של אדם למול ועד הבית, במקרה זה זכותו של כל דייר בבניין לדעת מה המצב הכספי של הבניין ומי מהדיירים שילם את חובותיו ומי לא. לכן אין במעשה של פרסום שמות חייבים (כל שכן סרבני תשלום) משום פגיעה בפרטיות של אותו חייב היות וחובו הוא לחשבון המשותף של הבניין והפרסום הינו לידע את כל בעלי העניין.

 

כוחה של הפומביות

עצם מתן פומביות למצב התקדמות הגבייה בבית המשותף מביא לידיעת הכלל מי שילם את חובותיו ומי לא ופרסום שמות החייבים (או מספר הדירות שלא שילמו) יוצר סוג של לחץ חברתי על אותו חייב להסדיר את חובותיו.

בישראל אף אחד לא אוהב לצאת פראייר, כשדיירים רואים פרסום של דין וחשבון כספי של הבית המשותף מתחזקת אצלם ההרגשה כי הנושא מנוהל באופן תקין על ידי הועד ומקטינה אצלם את החשש שרק הם בין הדיירים המשלמים.

 

מה לעשות בעניין?

המלצתי בעניין היא ברורה. יש להביא לידיעת כלל הדיירים על ידי פרסום בלוח המודעות של הבניין את דוח הגבייה של הבית המשותף. אין מניעה לפרסם מי הם אלו ששילמו את חובם ובוודאי יש לפרסם את אלו שטרם הסדירו את חובם.

במקרה של סרבני תשלום עצם פרסום השם וגובה החוב הינם שלב חשוב המהווה  התראה ברורה של ועד הבית מול אותו דייר טרם נקיטת הליכים משפטיים.

 

איך לעשות זאת

כלי יעיל שיעזור לועד הבית לצור אווירה של שיתוף פעולה, שקיפות ויחסי שכנות טובה הוא פרסום טבלת תשלומים מתעדכנת בכל סוף רבעון שנתי (מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר) בה מפורסמים מספרי הדירות (לא מחייב לכלול שמות) וסך התשלומים שהועברו עד כה למשך שנת הכספים. כלומר לא צריך לחכות למצב שכבר יש חייבים ואז הפרסום ניתפס כפעולה חריגה. ההקפדה על פרסום תקופתי לכלל הדיירים של הדוח הכספי יוצר נורמה בפעילות ועד הבית.

יכול ועד הבית להודיע מראש באסיפת הדיירים או בהודעתו לגביית התשלומים לשנה הקרבה כי ידאג לפרסם לכל דין וחשבון בכל רבעון וכך יצור מראש אווירה של שקיפות.

בכל מקרה אין מניעה מועד בית לפרסם את שמות החייבים בלוח המודעות גם אם לא השתמש בכלי זה של פרסום תקופתי והוא רשאי לפרסם בכל עת דין וחשבון כספי לעיניי כלל הדיירים בבניין.